PKL^/ &Cdatabase/migrations/2018_06_23_160420_create_translations_table.phpuN0 SLb/!]vĎHŎM}w +pãx!"<8[k֕&( m]_ |r|ȅDr`Fr+!9UZ#c/zUdd#OjN 8dΦzkqL*M*n ʝFSF 5FZݮfe[Ys"S}F~Kui;0|Nܴ^qy&t~qiPKLఘ;@database/migrations/2018_06_23_160420_create_countries_table.phpuj0DW ĥ&zj&H+]B׎[7h53otIR} 5CwԬ{Mнs"f.t [)Da4bA]|2%UJJQWRHqB`ue~pvmJݣ1٪iEixV:$Wx#x`ViUlȜPKL>=database/migrations/2018_06_23_160420_create_cities_table.phpuj0S ĥ&zj&Y-{Sbˢ|<<[KhڳaaL~Ϳ7{`g_ zCN=2΃OHTuRyRJֵw)Ă>LҕY~tVSN, t"`#1 6!d҅[9¥KpPKLp@database/migrations/2018_06_23_160420_create_languages_table.phpuAK0ɯAH EГ{@2 KVR2dwNIhCVz{g9a)dL')n0!C l`sZ\ߘc+:kݮ9~jwms#̨ZO-ke;g "n$Y &v? ~+=database/migrations/2018_06_23_160420_create_cities_table.phpPKLp@database/migrations/2018_06_23_160420_create_languages_table.phpPKL@3=database/migrations/2018_06_23_160430_create_foreign_keys.phpPK#l